CERTICONTROL: EENVOUDIG GEKEURD!

Ik heb een winkel, horeca-zaak, kinderdagverblijf,... Kan Certicontrol hier ook een elektrische keuring uitvoeren?

Neen! Certicontrol voert alleen elektrische keuringen uit voor huishoudelijke installaties. Ruimtes waar commerciële activiteiten worden uitgevoerd, kunnen dus niet door ons gekeurd worden. Weet u niet zeker of uw installatie in aanmerking komt? Neem dan eerst contact op via info@certicontrol.be

Ik heb een oude woning maar geen keuringsverslag

Indien de elektrische installatie dateert van voor 1 oktober 1981, hoeft er geen periodieke controle te gebeuren. Veiligheid primeert en wij adviseren dan ook om de elektrische installatie te laten nazien door een erkend organisme.

Wanneer moet ik mijn huishoudelijke elektrische installatie laten controleren?

Ik verkoop mijn woning: Werd de woning gebouwd voor 1 oktober 1981? Dan dient de elektrische installatie van de verkochte wooneenheid te worden gekeurd. Het keuringsverslag dient ten laatste op het tijdstip van de verlijden van de akte aanwezig te zijn. De nieuwe eigenaar staat in om, indien nodig, de elektrische installatie conform het AREI te maken en dit binnen 18 maanden na datum van het verlijden van de notariële akte.

Een nieuwe installatie: Wanneer de elektrische installatie van een nieuwbouw voltooid is, dient een erkend organisme deze grondig te controleren. Het positieve keuringsverslag zal door de netbeheerder geïnspecteerd worden alvorens de woning op het elektrische net aan te sluiten.

Periodieke controle: Elke huishoudelijke laagspanningsinstallatie dienst om de 25 jaar aan een controle te worden onderworpen. Een positief keuringsverslag is dus maximaal 25 jaar geldig.

Zonnepanelen: Alvorens uw photovoltaïsche installatie in dienst te nemen, dient deze eerst te worden gecontroleerd op haar veiligheid door een erkend keuringsorganisme. Het positieve keuringsrapport bepaalt de datum van indienstname en voor kleine installaties ook de start van de toekenning van certificaten. U dient het verslag over te maken aan uw netbeheerder.

Verzwaring: Een verzwaring van het aansluitvermogen gaat dikwijls gepaard met een aanpassing van de automatische differentieelschakelaars, beschermingsinrichtingen tegen overstroom en kabelsecties binnen de verdeelborden. De netbeheerder vraagt een conform keuringsverslag voor de volledige elektrische installatie alvorens de verzwaring door te voeren.

Tijdelijke werfinstallatie: Een elektriciteitsvoorziening tijdens een bouwproject is van cruciaal belang. Er kan gedurende bepaalde tijd een tijdelijke werfkast geplaatst worden. De netbeheerder vraagt een conform keuringsverslag alvorens de tijdelijke werfkast op het elektriciteitsnet aan te sluiten.

Welke plichten heb ik?

De eigenaar, beheerder of de eventuele huurder van een huishoudelijke elektrische installatie, moet het dossier van de elektrische installaties in zijn bezit houden overeenkomstig de beschikkingen, vastgelegd door de Minister die de Energie onder zijn bevoegdheid heeft.

De eigenaar, de beheerder en eventueel de huurder van een elektrische installatie moet zorgen:

  1. voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
  2. dat de geschikte maatregelen getroffen worden opdat de voorschriften van het huidig reglement op ieder ogenblik nageleefd worden;
  3. dat de directie “Elektrisch Energie” van het Ministerie van Economische Zaken onmiddellijk gewaarschuwd wordt bij ongelukken waarvan personen het slachtoffer zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten zijn aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

(AREI Art. 269)

 

Bepalingen in de algemene voorschriften door personen na te leven

Wooneenheid: hieronder verstaat men een huis, een appartement, een lokaal of een geheel van lokalen dat als woning dienst voor een of meerdere personen die in familieverband of als gemeenschap leven.

Huishoudelijke werkeenheid: hieronder verstaat men het lokaal of de lokalen die niet tot de wooneenheid behoren en die voorbehouden zijn om er werken in uit te voeren die niet onder de toepassing vallen van artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming en die niet ingedeeld werden als gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen.

Residentieel geheel: hieronder verstaat men een geheel van wooneenheden, eventueel van huishoudelijke werkeenheden die aan een of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen toebehoren, eventueel in mede-eigendom, en van gemeenschappelijke lokalen die in mede-eigendom toebehoren aan eigenaars van wooneenheden of huishoudelijke werkeenheden.

Gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid: lokalen van een residentiële eenheid die in mede-eigendom toebehoren aan de eigenaars van wooneenheden en eventueel van huishoudelijke werkeenheden.

Installatie-eenheid: deel van een elektrische installatie dat zich stroomafwaarts bevindt, hetzij van de meter, hetzij van de aftakschakelaar, hetzij van de algemene schakelaar.

Huishoudelijke elektrische installatie:hieronder verstaat men:

  1. hetzij een elektrische installatie, samengesteld uit een of meerdere installatie-eenheden:
    • die hetzij een wooneenheid, hetzij een huishoudelijke werkeenheid, hetzij de gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid voeden.
    • en die aan een en dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon of aan een geheel van mede-eigenaars toebehoren;
  2. hetzij een productiemiddel van elektrische energie en de elektrische installatie die een wooneenheid of huishoudelijke werkeenheid of nog de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel bedienen.

Elementaire stroombaan: deel van een elektrische installatie tussen twee opeenvolgende beschermingsinrichtingen tegen overstroom (hoofdstroombaan) of deel na de laatste beschermingsinrichting (eindstroombaan).

Eendraadsschema van de elektrische installatie: schematische voorstelling van een vaste elektrische installatie die geen rekening houdt met de plaats van het elektrisch materieel maar die, met behulp van symbolen, de samenstelling van iedere elementaire stroombaan geeft alsmede hun onderlinge verbinding om een elektrische installatie te vormen. Op dit schema worden aangebracht de leidingtypen, de doorsnede en het aantal geleiders van deze leidingen, de plaatsingswijze, het type en de kenmerken van de automatische differentieelschakelaars en van de beschermingsinrichtingen tegen overstroom, de schakelaars, de verbindingsdozen, de aftakdozen, de contactdozen, de lichtpunten en de vaste gebruikstoestellen.

Situatieschema van de elektrische installatie: plan dat door middel van symbolen de plaats aanduidt van de borden, verbindingsdozen, aftakdozen, wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars en gebruikstoestellen die op het eendraadsschema voorkomen.

Proces-verbaal van overeenkomst van de elektrische installatie: proces-verbaal van het gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische installatie, opgesteld overeenkomstig de voorschriften van artikel 270 of 272 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties, voor de ingebruikname van de installatie.

Proces-verbaal van controle van de elektrische installatie: proces-verbaal van het controlebezoek van een elektrische installatie, opgesteld overeenkomstig de voorschriften van artikel 271 of 272 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

(AREI Art. 269)

Elektrische keuring vanaf € 165,00
Combi-keuring: EPC + elektrische keuring aan de beste prijzen!
Aardgaskeuring vanaf € 165,00

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief